English

Y Fferm

Mae Brynich yn fferm waith â 40 erw o dir pori, wedi ei rannu’n ddwy gan Nant Brynich. Yn ddiweddar gwnaethom baratoi’r tir ar gyfer tyfu llysiau (heb ddefnyddio cemegolion na phlaleiddiaid) ac rydym yn y broses o fod yn fwy hunan gynaliadwy. Yn y dyfodol, ein bwriad yw tyfu llysiau tymhorol y gellir eu defnyddio gan ein gwesteion yn y bythynnod gwyliau a’r Ysgubor Chwarae – gan gynnig i’n cwsmeriaid llai, fwyd llawn daioni.

Rai blynyddoedd yn ôl gwnaethom adeiladu clwstwr o bedwar bin compostio allan o bren wedi ei ailgylchu gan ddefnyddio popeth a oedd yn bosib ei gompostio o’n cegin a’n fferm i’w fwydo, ynghyd â gwastraff hopys a roddwyd drwy garedigrwydd Breconshire Brewery. Mae hyn oll yn pydru ac yn cael ei osod yn ôl ar y tir i roi maeth i’n llysiau.

Eleni, plannodd Mark un ardal â barlys. Roeddem ni eisiau denu adar sy’n bwydo ar hadau, ac sy’n prinhau mewn sawl man o’r DU. Ein gobaith yw y bydd hyn yn helpu i gynyddu’r niferoedd. Rydym hefyd wedi plannu llawer o flodau gwyllt cynefin ar lain gefn y lawntiau, ac mae’r llinos wedi cael ei gweld yn gloddesta ar yr hadau.

Mae Sam, Brian a Ken, ffrindiau da i ni, yn cadw gwenyn yn yr ardd nawr hefyd. Mae’r gwaith adnewyddu’r cwt ieir wedi ei gwblhau ac mae gennym 4 iâr fuarth sy’n ddigon caredig i dalu am eu llety ag wyau. Mae’r ieir yn amrywio yn eu brîd, Mrs Thomas sy’n dodwy fwyaf ond Florence yw’r ‘iâr ar ben domen’!

Rydym bellach wedi cwblhau adeiladu’n cwt pren newydd – sy’n gartref newydd i’n tractor hen iawn a cheffyl ffrind, sy’n disgwyl ebol (y ceffyl – nid y ffrind).  Roeddem ni eisiau osgoi defnyddio llawer o goncrid a gwaith metal ac felly rydym wedi dewis adeilad o fframwaith coed. Rydym yn hapus iawn â’r canlyniad a byddem yn argymell ‘Farm Plus’ i unrhyw un sy’n meddwl am adeiladu rhywbeth tebyg. Mae hefyd yn ymdoddi i’r cefndir yn dda iawn.