English

Amdanom ni

Brynich Farm Cottages

Bu teulu’r Jonesiaid yn rhedeg Brynich ers 1966. Fferm deuluol ydoedd i ddechrau, ac mae’r teulu wedi cadw 40 erw o dir fferm, ac mae croeso mawr i’n cwsmeriaid grwydro a gwneud eu hunain yn gartrefol. Caiff y fferm a’r bythynnod eu rhedeg gan Mark Jones a’i wraig Beca sy’n byw yn y ffermdy gwreiddiol ac sydd bob amser wrth law i gynnig cymorth.

Mae’r canlynol yn bwysig i ni yn Brynich…

… cyffyrddiad personol. Fel busnes bach teuluol, rydym yn ymfalchïo yn ein hyblygrwydd a’n gallu i gynnig yr hyn rydych yn ei ddymuno. Mae ansawdd ein gwasanaeth yn bwysig i ni fel y mae e i chi.

…. ein heffaith ar yr amgylchedd. Ceisiwn reoli’n busnes mor sensitif ag y gallwn ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella. Gwnawn hyn wrth leihau ac ailddefnyddio gwastraff a defnyddio cyflenwyr gwyrdd ble bynnag y bo’n bosibl. Rydym yn ceisio defnyddio’n 40 erw o dir fferm i wella cynefin ein bywyd gwyllt lleol.

… ceisio cynhyrchu o leiaf 50% o’n trydan ei hun o bŵer solar – yn profi ein bod yn cael digon o heulwen yng Nghymru!

… defnyddio llai o drydan a nwy blwyddyn ar ôl blwyddyn trwy wella goleuadau, insiwleiddio a newid i offer sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.

… cadw at y rheolau. Gwnawn bwynt o ddilyn y ddeddfwriaeth y disgwylir i ni ei dilyn. Gwnawn yn siŵr fod popeth yn lân a diogel i’n cwsmeriaid a staff. Yn y bôn rydym yn cadw llygad barcud ar bopeth.

… yr hyn sydd gennym fan hyn. Mae hwn yn llecyn prydferth iawn ac rydym ni eisiau ei rannu â chi.

Ceisiwn, ble fo’n bosibl, ddefnyddio eitemau a wnaed yn lleol yn ein bythynnod.  Er enghraifft:

Caiff ein matresi i gyd eu gwneud yn lleol ac maent yn organig – Abaca Organics

Caiff ein carpedi eu gwneud yng Nghymru

Mae’r holl waith celf wedi ei gynhyrchu gan artistiaid lleol.  Er enghraifft y gorwel o’r Bannau a beintiwyd gan Gareth Cousins ac a gomisiynwyd gennym ni.